Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi

Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi

Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi, tanzimatla birlikte Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında köklü değişimler gerçekleşmiştir. Osmanlı dönemindeki eğitim sisteminin eksik ve yetersiz kalması aydınları yeni eğitim arayışlarına itmiştir. Çünkü sadece medreslerden verilen eğitim yetersiz kalıyordu. Tanzimat'tan sonra Osmanlı Devleti'nin büyüyüp gelişmesinde yeni kurumlarda yetiştirilen askerler, sanatkarlar, devlet ve din adamları son derece etkili olmuşlardır. Asıl amacı siyasi alanda dağılmayı önlemek olan Osmanlıcılık ilkesi eğitim hayatında da harekete geçirilerek Osmanlı vatandaşlığı bilinci harekete geçirilmiştir. 

16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumlarına girişte, sınıf atlamalarda, ve okullardan mezun olanların devlet hizmetine alımında, bilgi beceri ve dürüstlük ön planda tutularak, kimseye hiç bir ayrıcalık tanınmamıştır. Avrupa sisteminde önemli görevlere asiller ve onların çocukları ayrıcalıklı olarak getirilmekte idi. Fakat o dönemde Osmanlı da böyle bir düzen kesinlikle yürütülmedi. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ile birlikte hem ülke yönetiminde hem de siyasi liderlikte bir gerileme dönemine girilmiştir. Duraklama ve gerileme sürecinin başlamış olduğu bu dönemde  rüşvet, iltimas, önemli makamların istenilen kişilere verilmesi, yasaların çiğnenmesi, ülke dışındaki gelişmelerle ilgilenilmemesi gibi rahatsız edici durumlar yaşanarak kişilerin çıkarı ülke çıkarlarından çok daha ön plana geçmiştir. Böylece Osmanlı devlet kurumlarında çözülmeler başlamıştır. Eğitim kurumlarında başlayan bozulmalar bir süre sonra devlet yönetimine ordu ve sosyal yaşama kadar yayılmıştır. Osmanlı Devlet'i toplumdaki dağılma ve gerilemenin giderilmesi ve bir düzene kavuşturulması için bir takım yeniliklere ihtiyaç duymuştur. 

Osmanlı'da Tanzimat Sonrası Eğitimde Yapılan Yenilikler ve Gelişmeler Nelerdir?

 • Yenileşme ve reform hareketlerinde öncelikle eğitime önem verilmiştir. Lale devrinden itibaren batı devletleri örneklenerek, tanzimattan sonra yapılan en önemli değişiklik matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın kurulması ile birlikte eğitim ve öğretim hayatında olumlu yönde etkiler gerçekleşmiştir.
 • Askeri eğitim kurumları olan humbaracı ve topçu ocakları batı tarzı örnek alınarak bu yönde geliştirilmiştir.
 • Matematik ve fen bilgilerinin verildiği 1734'te Üsküdar'da açılan Hendeshane ile Haliç kıyısında 1773'te kurulan Mühendishane batı tarzındaki ilk eğitim ve öğretim kurumları olarak açılmıştır.
 • Mühendishane-i Bahr-ı Hümayün deniz kuvvetleri alanında yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
 • 19. yüzyılda eğitim ve öğretim alanında çok önemli adımlar atılarak ilk, orta, yüksek, sanat ve meslek okullarının geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 2. Mahmut dönemindeki eğitin ve öğretim alanında çok dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır. İlköğretim zorunlu hale getirildikten sonra Sıbyan mekteplerinden mezun olan talebeler için açılan Mekteb-i Ulüm-ı Harbiye yani kara okulları açılmıştır.
 • 1831 yılında kamuoyuna bilgi vermek ve aydınlatmak amacı ile ilk resmi gazete olan Takvim-i Vakayi gazetesi çıkarılmıştır.
 • Mehter takımı kaldırılarak, Mızıka-ı Hümayun Mektebi açılmıştır.
 • Tanzimat sonrasında eğitim alanın da yapılan bir değişiklik ise Avrupa'ya öğrenci gönderilmesidir. Ayrıca bu dönemde yabancı dil bile Müslüman çevirmenler de yetiştirildi. Çünkü bu döneme kadar Müslümanlar sadece arapça ve Farsçayı gerekli görerek diğer dillere hiç önem vermiyorlardı.
 • Tanzimattan önce Osmanlı da eğitim ve öğretim alanında yapılan reformlar medreseler nedeni ile başarılı olamıyordu. Çünkü her türlü yeniliğe ve reforma tamamen kapalı olan medreseler çağın ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretim verememişlerdir. Yenilik ve gelişmeleri takip etmeyen medreseliler aynı zamanda yapılan yeniliklere de karşı çıktılar. 2. Mahmud döneminde kurulan, bayındırlık meclisinin eğitim ve öğretim işleri ile de ilgilenmesinin neticesi olarak eğitim ve öğretim yavaş yavaş medreselerin tekelinden çıkmıştır.
 • 1828 de kurulmuş olan Mekteb-i  Rüştiye Nezareti Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretime yeni boyutlar kazandırmıştır. Böylece Osmanlı da eğitim ve öğretim görüşleri birbirine tamamen zıt iki farklı grup oluşturdu. 
 • Tanzimat döneminde tanzimat fermanının ilan edilmesiyle birlikte, Meclis-i Maarif-i Umumiye ve Mehatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.
 • Tanzimattan sonra son derece hızlı gelişen eğitim ve öğretim kurumlarına 2. Abdülhamit döneminde bir çok meslek ve sanat okulu eklenmiştir. Öğretmenliğin meslek olması ile ilgili yasa bu dönemde çıkarılmıştır.   
 • Tanzimat döneminde azınlık ve yabancılara eğitim ve öğretim veren okullarda açılmıştır.                  
Son Güncelleme : 19.11.2018 01:32:54
Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi"
Tazminat döneminde Osmanlıda eğitim alanında ciddi anlamda reform ve yeniliklerin getirildiğini öğrendim. Acaba bu dönemde Gayrimüslim çocuklarına ilişkin eğitim sistemi nasıl ilerlemekteydi. Ayrıca gayrimüslim ailelerin savaşlarda vefat etmesi sonrasında çocuklar hangi eğitimleri tabi tutuldu? Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi nereden bulabilirim?
Harun Yaren . 07.09.2018 17:20:22
CEVAP YAZ
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020